Hur blir andras ungar våra barn?
PDF

Nyckelord

Ensamkommande flyktingbarn
narkotika
psykisk ohälsa
idéburen organisation
kultur

Abstract

Ensamkommande barn och ungdomar är en riskgrupp när det gäller att utveckla narkotikamissbruk och/eller psykisk ohälsa. Många bär med sig trauman och andra drogkulturer varför det i mötet med denna målgrupp är viktigt att ha kunskap om psykisk ohälsa, kultur och droger. Behovet av trygghet och nära relationer är stort. Här kan de idéburna organisationerna, såsom Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, fylla en viktig funktion, genom att skapa generationsöverskridande aktiviteter som kan erbjuda långsiktiga relationer, ej myndighetsbaserade. Genom att utbilda/folkbilda de egna medlemmarna i psykisk hälsa, droger och föreningsarbete, samt ta till vara medlemmarnas resurser skapar SIMON en plattform för förtroendeskapande möten, verkar för att sprida medlemmarnas kunskaper till myndigheter och andra aktörer och länka till dem som erbjuder professionell hjälp, när sådan behövs.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.