Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Publiceringsmönster och vetenskaplig publicering för forskare i socialt arbete har belysts sparsamt inom forskningen. Artikeln fokuserar på vetenskaplig publicering i review-bedömda tidskrifter. Särskilt fokuseras professorerna i socialt arbete och deras publiceringskanaler i vetenskapliga tidskrifter. Totalt har 116 artiklar granskats utifrån förekomst av open access- publiceringar, tidskrifternas karaktär samt publiceringsspråk. Resultatet visar inte på en ökad publicering i internationellt granskade tidskrifter jämfört med den trend som konstateras i forskningspropositionen inom humaniora och samhällsvetenskap. Även om artikelproduktionen har fördubblats under 2000-talet inom samhällsvetenskapen nationellt så kan man inte skönja samma utveckling i studien där det snarare kan beskrivas som konstant över tid. Vidare forskning bör följa upp publiceringsmönstren i ämnet och komparativa studier mellan lärosäten och ämnen skulle vara intressanta. Likaså skulle fortsatt forskning kunna följa olika publiceringsmönster för nydisputerade forskare fram till docentutnämningar utifrån såväl publiceringsfrekvenser och publiceringar i internationella tidskrifter.

Nyckelord


Publiceringsmönster, vetenskaplig publicering, artiklar, socialt arbete, professorer, bibliometri

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!