Publiceringsmönster i vetenskapliga tidskrifter i socialt arbete perioderna 2008-2009 och 2013-2014
PDF

Nyckelord

Publiceringsmönster
vetenskaplig publicering
artiklar
socialt arbete
professorer
bibliometri

Abstract

Publiceringsmönster och vetenskaplig publicering för forskare i socialt arbete har belysts sparsamt inom forskningen. Artikeln fokuserar på vetenskaplig publicering i review-bedömda tidskrifter. Särskilt fokuseras professorerna i socialt arbete och deras publiceringskanaler i vetenskapliga tidskrifter. Totalt har 116 artiklar granskats utifrån förekomst av open access- publiceringar, tidskrifternas karaktär samt publiceringsspråk. Resultatet visar inte på en ökad publicering i internationellt granskade tidskrifter jämfört med den trend som konstateras i forskningspropositionen inom humaniora och samhällsvetenskap. Även om artikelproduktionen har fördubblats under 2000-talet inom samhällsvetenskapen nationellt så kan man inte skönja samma utveckling i studien där det snarare kan beskrivas som konstant över tid. Vidare forskning bör följa upp publiceringsmönstren i ämnet och komparativa studier mellan lärosäten och ämnen skulle vara intressanta. Likaså skulle fortsatt forskning kunna följa olika publiceringsmönster för nydisputerade forskare fram till docentutnämningar utifrån såväl publiceringsfrekvenser och publiceringar i internationella tidskrifter.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.