Fina flickor och alkohol, - Folkhälsa – bevarande av kvinnors underordning?

Jessika Svensson, Anna Månsdotter

Sammanfattning


Folkhälsovetenskap bygger på olika etiska principer kring autonomi, omsorg och jämlikhet. Genusordningen är en central maktstruktur i samhället och utan ett genusperspektiv kan folkhälsoarbetet bidra till diskurser som upprätthåller rådande ordning. I det förebyggande arbetet kring levnadsvanor ser författarna en tendens att fokusera på individen och livsstilen istället för på levnadsförhållanden och andra strukturella bestämmelsefaktorer. För att undersöka denna tes gjordes en textanalys av kapitlet ”tjejer och alkohol” i Tonårsparlören som Alkoholkommittén gav ut 2007. Centralt fynd var att Tonårsparlören bidrar till att skuldbelägga tjejer för sexuella övergrepp i samband med berusning. Detta ger stöd för tesen att genusperspektivet måste in i folkhälsoarbetet.
The science of public health has its roots in ethical principles as autonomy, welfare and equality. The gender order is an important organizer of power and resources in society. If the public health work lacks a gender perspective, it could maintain inequality between the sexes. The prevention of “bad” life habits has a tendency to work at the individual level and lifestyles, instead of looking at structural determinants of health. To test this hypothesis an analysis was made of the chapter of “Girls and alcohol” in the Teenagers phrase book which the state founded Alcohol committee published in 2007. Key finding was that the chapter tends to see girls responsible for rape when drinking alcohol. This shows that the gender perspective have to be implemented in the public health sector. Key words: gender, public health, alcohol, youth, gender equality, sexual abuses, rape, ethical principles.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!