Mindfulness – terapier och paradoxer
PDF

Nyckelord

mindfulness
Buddhism
intervention
metodkritik
utbildningskvalitet

Abstract

Mindfulness är ett mångtydigt begrepp och av detta skäl ett återkommande tema för en mängd motstridiga diskussioner bland forskare och bland utövare av mindfulness. Trots avsaknad av ett tydligt och enhetligt studieobjekt och trots att man kan invända mot dess påstådda mätbarhet har mindfulness som terapeutisk intervention befunnits vara en effektiv behandlingsmetod vid en rad ohälsotillstånd. Detta till trots, finns här skäl att granska mindfulness som en intervenerande terapi utifrån såväl metodologiska kriterier som utifrån motstridiga ”sanningar”, paradoxer, om dess praktiska användning.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.