Mindfulness – terapier och paradoxer

Håkan Nilsson, Gerhard Andersson

Sammanfattning


Mindfulness är ett mångtydigt begrepp och av detta skäl ett återkommande tema för en mängd motstridiga diskussioner bland forskare och bland utövare av mindfulness. Trots avsaknad av ett tydligt och enhetligt studieobjekt och trots att man kan invända mot dess påstådda mätbarhet har mindfulness som terapeutisk intervention befunnits vara en effektiv behandlingsmetod vid en rad ohälsotillstånd. Detta till trots, finns här skäl att granska mindfulness som en intervenerande terapi utifrån såväl metodologiska kriterier som utifrån motstridiga ”sanningar”, paradoxer, om dess praktiska användning.


Nyckelord


mindfulness; Buddhism; intervention; metodkritik; utbildningskvalitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!