Läkare från tredje land i Sverige. Om professionen, kontakter och gränsdragningar.
PDF

Nyckelord

läkare
migration
profession
transnationalism

Abstract

Artikeln fokuserar läkare från s.k. tredjeland och om deras upplevda svårigheter med att åter-etablera sig i Sverige. Analysen bygger på 12 djupintervjuer med läkare som jobbar i Sverige och som utbildats i länder som i den svenska statistiken kallas tredje land d.v.s. länder utanför EU/EES-området. Trots att det medicinska fältet är transnationellt i den mån att läkarkompetens från andra länder erkänns i andra länder så verkar det finnas lokala symboliska gränsdragningar som påverkar denna grupp läkares upplevelser av arbetslivet. Resultaten indikerar att det är i interaktionerna med kollegor som gränsdragningar artikuleras, förhandlas och utmanas.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.