Förändring av injektionsbeteende med motiverande samtal för att minska spridningen av blodburna infektioner hos personer som injicerar droger

Lillebil Nordén

Sammanfattning


Syftet med studien var att undersöka om riskfyllt injektionsbeteende gick att påverka med riskintervention grundat på motiverande samtal (MI). Studien hade 118 deltagare och pågick under åren 2012-2014. Deltagarna rekryterades från avdelning I54, Karolinska Huddinge och sprututbytet, Stockholm. Deltagarna lottades till kontroll- respektive riskinterventionsgrupp. Samtalen för riskinterventionsgruppen baserades på MI, spelades in och kodades för MI-anda. Kontrollgruppen informerades kort om skyddsfaktorer för drogrelaterade infektioner.

Uppföljningssamtal skedde vid två tillfällen. Studien kunde inte påvisa skillnader mellan riskinterventions- och kontrollgrupp avseende förändrat riskfyllt injektionsbeteende. Antalet deltagare som varken delat droglösning/injektionsrutrustning eller injicerat var klart störst i båda grupperna mellan samtal ett och samtal två. Det verkar som att fokuserade samtal om injektionsvanor har betydelse för att påverka ett riskfyllt injektionsbeteende.

 


Nyckelord


motiverande samtal, risksamtal, personer som injicerar droger, förändring, drogrelaterade infektioner

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!