Skam, stigmatisering och framtidstro bland långtidssjukskrivna i ”osynliga” diagnoser

Gunnar Aronsson, Staffan Marklund, Liv Johanne Solheim

Sammanfattning


Syftet var att undersöka stigma- och skamupplevelser bland långtidssjukskrivna i psykiska och muskuloskeletala diagnoser och om upplevelserna skiljer sig diagnoserna mellan. 2300 personer besvarade en enkät och på basis av enkätsvar bildades även en grupp med båda slagen av besvär.

Bland de med psykiatriska och kombinationsdiagnoser tillhörde 33 respektive 34% hög-skamgruppen jämfört med 10% bland de med muskuloskeletala diagnoser. Ju fler tidigare sjukskrivningar desto större andel upplevde skam och stigma och desto vanligare att se förtidspension som en realistisk framtid. Nivåskillnaderna var stora. Bland de med psykiatriska diagnoser och hög grad av stigma var det 16%, som angav förtidspensionsalternativet jämfört med 31% bland de med muskuloskeletal diagnos och 39% bland de med kombinationsdiagnos.


Nyckelord


sjukfrånvaro; förtidspension; depression;stress; skamkänsla; stigma; stigmatisering; muskuloskeletala besvär

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!