EU-migranternas vårdsituation
PDF

Nyckelord

EU-migranter

Abstract

De senaste åren har vi sett en kraftig ökning av antalet EU-migranter i Sverige. Många saknar sjukförsäkring i sina hemländer och har därför enligt nuvarande regelverk inte tillgång till subventionerad sjukvård när de vistas här. De tvingas betala tusentals kronor för ett vårdbesök, vilket är omöjligt för de flesta. Konsekvensen blir att bland annat gravida kvinnor, barn och kroniskt sjuka i behov av vård står utan tillgång till detta. Följderna blir i enskilda fall mycket allvarliga. Enligt internationella konventioner Sverige ratificerat är vi skyldiga att erbjuda vård till lika villkor oavsett patientens juridiska status. Vi har ett särskilt ansvar för barn och kvinnor i behov av mödrahälsovård och förlossningsvård.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.