Malmömodellen, Holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt
PDF

Nyckelord

Romer
minoritets rättigheter
erkännande
delaktighet

Abstract

2009 startades Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö som ett projekt finansierat av Delegationen för romska frågor. Efter ett år tog Malmö stad över och sedan 2012 är centret en permanent verksamhet med det kommunövergripande uppdraget att öka romsk delaktighet i samhället. En unik del med RIKC:s arbete är det tvärvetenskapliga och holistiska förhållningssättet utifrån vilket centret byggt upp sin arbetsmodell. Detta är baserat på de 300 intervjuer med romska individer som centret gjorde vid uppstarten där svaren kategoriserades in i fyra vetenskapliga discipliner: psykologi, sociologi, historia och filosofi. Utifrån denna uppställning framgår det tydligt att insatser krävs på såväl individuell som strukturell nivå och behöver riktas till både majoritetssamhället och den romska minoriteten för att i praktiken öka romsk delaktighet och inkludering. Tidigare har arbete med romsk inkludering bedrivits i projektform, med punktinsatser, utan romskt inflytande och oftast har problemen tillskrivits den romska minoriteten själva. RIKC:s långsiktiga modell är därmed ett viktigt och normbrytande bidrag till säkerställandet av den romska minoritetens rättigheter och även implementering av de mänskliga rättigheterna i Sverige idag.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.