Könsuppdelad behandling eller ej? En reflektion över vård- och behandlingsutbudet för alkoholberoende män och kvinnor de senaste 30 åren och hur man idag tänker om könsuppdelad behandling

Kristina Berglund, Fredrik Spak

Sammanfattning


I artikeln intervjuas två praktiker, med lång erfarenhet av missbruks- och beroendevård i Sverige, om utvecklingen av specifika kvinnoenheter under början av 1980-talet och vad grunden till könsuppdelad behandling kom ifrån. Vidare diskuteras hur tankegångarna har utvecklats sedan 1980-talet och hur man idag ser på frågan. Sammanfattningsvis har man idag gått ifrån tanken att ha könsuppdelad behandling för majoriteten av patienter och numera anses att vissa subgrupper inom vården, blir bättre hjälpta av könsuppdelad vård. Detta gäller framförallt gravida missbrukande kvinnor och kvinnor med erfarenhet av trauma, psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Dock är det viktigt att behandlande personal, oavsett behandlingsform, alltid har ett genusperspektiv, då det är lätt för både män och kvinnor att inta vissa könsrollsmönster som försvårar behandlingen samt att kvinnor ibland kommer i kläm i könsblandade grupper.

Nyckelord


vård, behandling, kön, genus

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!