UIV- en intervju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningarju som redovisar kvalitet utifrån brukares och socialsekreterares bedömningar
PDF

Nyckelord

uppföljning av insatser
socialtjänst
psykometri
könsskillnader
genus

Abstract

”Uppföljning av insatser för vuxna personer med missbruk” (UIV) är en strukturerad intervju som används inom socialtjänsten och har som huvudfokus, att med utgångspunkt från ett brukarperspektiv, få kunskap om insatsers kvalitet.  I föreliggande studie undersöktes om brukare av olika kön skiljer sig åt i hur de bedömer den insats de fått för sitt missbruk samt om socialsekreterare bedömer insatsen olika för kvinnor och män. Dessutom undersöktes intervjuns validitet och reliabilitet med speciellt fokus på om svaren kunde summeras ihop och användas som sammanslagna kvalitetsmått. Resultaten visade att män och kvinnor med likartat missbruk, fått likartade insatser oberoende av kön. Kvinnor bedömde i något högre grad att de fått hjälp att hantera sitt missbruk, sin fritidssysselsättning samt sin vardagssituation, men i övrigt fanns inga skillnader i bedömningar eller hur nöjda de var med vårdgivarna. Resultaten från validitets- och reliabilitetsanalyserna visade att det inte på ett enkelt sätt gick att skapa sammanslagna mått på kvalitet. Det var enbart vissa frågor som gick att summeras ihop till fungerande kvalitetsmått för brukarna. Socialsekreterarnas frågor gick inte att summeras ihop, utan bör analyseras var och en för sig. Instrumentet UIV förefaller täcka av många relevanta brukar- och behandlarvariabler men för att användas i praktiskt förbättringsarbete bör ett särskilt fokus läggas på de delar av instrumentet med bäst psykometriska egenskaper. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.