En habiliterings samverkan med skolor och föräldrar: Organisering – rådgivning – hierarkier
PDF

Nyckelord

samverkan
individens bästa
föräldrastöd
specialpedagog
nedskärning

Abstract

I denna artikel presenteras en studie av en habiliterings samverkan med skolor och föräldrar där aktörerna studerades genom deltagande observationer och intervjuer. Syftet i föreliggande artikel är att problematisera samverkans organisering och rådgivningssituation i förhållande till makt och hierarkiska strukturer. Enligt aktörerna i studien var det främsta syftet med samverkan informationsspridning och rådgivning. Resultatet visar dock att man under samverkansmöten ofta snarare hamnade i känslomässiga utbyten än i att diskutera pedagogiska dilemman. Analysen visade dessutom att frågor om makt var ett av de viktigaste inslagen i samverkanssituationen utan att det av aktörerna lyftes som primärt.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.