Folkhälsa och sociala förhållanden

Abstract

• Andelen sysselsatta har ökat i Sverige fram till år 2001 för att sedan ligga kvar på en stabil nivå. Arbetslösheten ökade något under 2003.
• Arbetslösheten är fortfarande högst bland utrikesfödda, men fl er och fl er utrikesfödda etablerar sig på arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa som kommer från Afrika och Mellanöstern har sjunkit från var tredje år 1993 till var sjunde år 2002.
• Fler än var femte person har befunnit sig utanför arbetskraften efter krisåret 1993.
• De långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt. Kunskaperna om orsakerna till denna ökning är bristfällig.
• Norra landsbygden har högre arbetslöshet och högre sjukfrånvaro än övriga delar av landet.
Lägst andel arbetslösa och lägst sjukskrivningsfrekvens fi nns i storstadsregionerna.
• Inkomsterna har ökat i nästan alla grupper och andelen med mycket låga inkomster (inkomstsvaga) har minskat. Sämst inkomstutveckling har framför allt nyanlända invandrare, ensamstående med barn samt ungdomar.
• Färre barn lever i familjer med dåliga ekonomiska villkor.
• Ensamstående med barn har det ekonomiskt svårare än andra och har haft sämst inkomstutveckling, speciellt om den ensamstående föräldern är utrikesfödd
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.