Vräkt och hemlös? Marginaliseringsprocesser bland vräkta

Anders Nilsson, Janne Flyghed

Sammanfattning


Artikeln tar upp levnadsförhållanden bland vräkta och vad vi vet om förändringar av dessa. Som underlag används två studier av vräkta i Stockholms län. Den ena avser situationen i början av 1990-talet, den andra speglar situationen så som den ser ut idag. En hypotes är att vi har en utveckling mot tilltagande marginalisering och social exkludering av grupper i samhället som sammankopplas med olika former av sociala problem, som vräkta och hemlösa.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!