Stockholms hemlösa kvinnors hälsa 1960-2001

Abstract

Syftet med denna artikel är att i korthet presentera svenska studier som gjorts om hemlösa kvinnor och deras hälsa under perioden 1960-2001 samt att försöka jämföra studierna och därmed utröna om hemlösa kvinnors hälsa under den senare perioden förbättrats eller försämrats. Gruppen hemlösa kvinnor har ändrats i sammansättning, deras sjuklighet verkar inte ha minskat utan snarare ökat.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.