Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens företrädare

Gunvor Andersson, Bodil Rasmusson

Sammanfattning


Artikeln gör en åtskillnad mellan omvärldens barnperspektiv och
barns eget perspektiv. Med hjälp av ett antal mindre studier belyses
barns perspektiv på socialtjänsten och de socialsekreterare, som
de mött i samband med samhällsvård. Dessa visar att barn har
olika synpunkter och erfarenheter beroende på när i omhändertagandeprocessen
de tillfrågats, om de är nöjda eller missnöjda med
placeringen utanför hemmet, om de mött en lyhörd och engagerad
socialsekreterare eller en som ”inte bryr sig” eller som inte kunnat
se ur barnets synvinkel. Resultaten visar att socialsekreterare inom
social barnavård kan ha avgörande betydelse för barn i sin uppgift
att bevaka utsatta barns intressen.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!