Barnets offentliga biträde i LVU-mål – Den praktiska handläggningen utifrån de juridiska förutsättningarna.

Lena Feuk

Sammanfattning


Samhället har en skyldighet att bereda barn och unga trygghet i
de fall då deras vårdnadshavare inte kan tillgodose de utsatta barnens
behov samt då barnen själva utsätter sig för allvarlig fara. I
egenskap av advokat utses jag ibland att såsom offentligt biträde
tillvarata barnens bästa och vara deras rådgivare i mål om vård enligt
Lagen (199 0:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). De barn som jag företräder befinner sig redan i en mycket
utsatt situation och har ofta varit med om allvarliga, traumatiska
händelser i hemmet. Deras förtroende för vuxenvärlden är ofta rubbat
då jag träffar dem vid första tillfället. Barnen har också svårt att
få komma till tals och göra sig hörda. Det blir då min uppgift att se
bakom de murar - bestående av lojalitet med föräldrarna, attityd,
försvar, osäkerhet, otrygghet och rädsla - som många barn bygger
upp runt omkring sig för att jag ska kunna komma barnet nära och
förstå dess situation. Kvaliteten på kontakten mellan barnet och
mig är viktig för att jag skall kunna medverka till att utredningen
blir fullständig och för att jag på bästa sätt skall kunna företräda
barnet i rätten och lyfta fram det som är viktigt för barnets framtida
mående. På grundval av vad som framkommer skall rätten sedan
fatta ett beslut som kommer att ha avgörande inverkan på barnets
fortsatta liv och framtid. Arbetet som barnets biträde medför såväl
svårigheter som glädjeämnen och jag kommer nedan att, mot bakgrund
av den lagstiftning som är gällande, försöka beskriva hur mitt
arbete kan te sig i praktiken.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!