Chronic illnesses in Swedish primary health care: Use of evidence based best practice and information technology

Abstract

Syftet med studien var att klarlägga förbättringsmöjligheter vid handläggning av kroniska sjukdomar i primärvården genom att samla in information om användningen av evidensbaserade vårdprogram och informationsteknologi. Metoden var en enkät som sändes per post till samtliga vårdcentraler i Sverige. Som förlaga användes en nationell enkät som riktats till primärvårdsorganisationer i USA. En betydande andel av vårdcentralerna meddelade att de inte använder ett antal specificerade vårdprogram eller var medvetna om dem. Vårdprogrammet var för diabetes var det mest använda, medan vårdprogrammet för astma och hjärtsvikt utnyttjades något mindre. Depressionsprogrammet användes minst. Klinisk informationsteknologi är väl utbyggd i svensk primärvård men används sällan som ett hjälpmedel vid handläggning av patienter med kroniska sjukdomar. Variationerna mellan vårdcentralerna är stora vad gäller användning av vårdprogram och informationsteknologi. Denna och andra observationer i studien kan ge vägledning till strategier för förbättring av vårdkvalitet och effektivisering vid omhändertagandet av patienter med kroniska sjukdomar.
The purpose of this study was to identify opportunities for improvement in managing chronic illnesses in primary care by gathering data about the use of evidence-based care processes and information technology in Swedish primary health care. The method used was a questionnaire mail survey to all Swedish primary health care centres with similar questions to those used for in a national survey of USA primary care organizations. A high proportion of the responding primary care centres in Sweden reported not using a number of evidence-based processes or being aware of these. The highest use of each care process was reported to be for diabetic patients, with slightly less use for asthma patients, and less for congestive heart failure patients, and the least use for patients with depression. The clinical information technology system capability is high in Sweden, but little used to aid management of chronic illness. There are significant variations between centres in their use of effective practices and information technology. This and other knowledge from this study can inform strategies to improve quality of care and reduce costs for managing chronic illnesses.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.