Stöd till särbegåvade unga och deras föräldrar – varför det?

Abstract

Behovet av social gemenskap och olika typer av stöd till föräldrar och familjer
med särbegåvade barn beskrivs utifrån perspektivet av den ideella föreningen Mensa och dess program för begåvade barn, GCP. Den förbättring av familjernas situation som över tid ofta sker genom att de bland annat träffar och knyter an till andra i liknande situation diskuteras och ställs i ett samhälleligt/kulturellt sammanhang. Fördelar och nackdelar med att en ideell förening engagerar sig och arbetar för gruppen begåvade unga och deras familjer diskuteras och slutsatsen dras att ideellt arbete visserligen är värdefullt och gör skillnad men att även andra samhällsaktörer kan och bör göra mer för dessa familjer.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.