Långa sjukskrivningar i Luleå, en studie av sjukskrivningar vid en vårdcentral

Annika Andén, Meta Wiborgh

Sammanfattning


Det är väl känt att sjukskrivningar uppfattas som problem, både ur samhällets och ur läkarnas synvinklar. Det saknas statistik som gör det möjligt för enskilda läkare att förstå sin roll och sitt mönster vid sjukskrivandet. För att undersöka hur sjukskrivningarna ser ut vid en vårdcentral gjordes en studie avseende sjukskrivningarnas längd och mängd samt fördelning mellan olika läkare. Sjukskrivningar som utförts under första halvåret 2006 studerades. Två av de sju ordinarie läkarna hade fler sjukskrivna patienter än de övriga. Det var inga skillnader mellan läkarna avseende sjukskrivningarnas längd och intervall mellan förlängningar. Flest sjukskrivningar återfanns i intervallet tre månader till ett år. En tredjedel av de sjukskrivna hade varit sjukskrivna längre än ett år. Deras sjukskrivningar hade förlängts vid upp till 50 tillfällen per person. Detta är en arbetsbörda som har tveksamt värde och inte tidigare uppmärksammats.
Sickness certifications of patients have been considered problematic, both for society and for doctors. Individual doctors lack statistics that would make it possible for them to understand their own role and patterns in the sick listing process. A study to explore the sickness certifications at a Health Central was undertaken. The length and amount of renewals and the differences between the GPs was studied. Two of the 7 GPs had more sick listed patients. There were no differences between the GPs according type of patients, length and amount of renewals of the sickness certificates. Most sickness certificates were found to comprise three months to one year. One third of the sick listed had been sick listed for more than one year, their certificates having been renewed up to fifty times per patient. This is a work of uncertain value which has not earlier been paid attention to.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!