Kvinnlig könsstympning som kulturspegel ? Forskningsresultat i ett ursprungsland och i Sverige efter immigration

Vanja Berggren

Sammanfattning


I ett nyligen avslutat forskningsprojekt om kvinnlig könsstympning
efter immigration dras slutsatsen att mötet med omskurna kvinnor
kan förbättras inom svensk mödravård samt att mer forskning behövs
med fokus på flickor som riskerar att bli utsatta för den uråldriga
sedvänjan. I parallellt genomförd Sudanbaserad forskning framkom
en komplex beslutsprocess där det ofta var de äldre kvinnorna
som fattade beslutet, och inte som tidigare beskrivits, enbart inte
männen. I en klinisk studie i projektet konstaterades 61% prevalens
av reinfibulation, en tidigare inte mycket uppmärksammad sekundär
form av stympning efter förlossning. Intervjustudier visade att
de vanligaste motiven var socialt tryck från kvinnliga anhöriga samt
förväntad manlig sexuell tillfredställelse. Hederskultur, matriarkat i
ett patriarkaliskt sammanhang och paternalistiska barnmorskor är
aspekter som diskuteras. Artikeln avslutas med en reflektion kring
om vi i västvärlden kan lära något om vår kultur, ur mötet med det
annorlunda.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!