När vården (be-)möter långvarig smärta

Ulf Jakobsson

Sammanfattning


Ett bra bemötande är en grundförutsättning för en bra vård av såväl personer
med långvarig smärta som de utan smärta. Dock är ett vanligt problem att
personer med långvarig smärta ofta blir misstrodda och personer med långvarig smärta blir oftare illa bemötta än de utan smärta. Av de med långvarig smärta var det omkring en tredjedel som uppgav att de blivit illa bemötta som sökt vård för sin smärta. En något större andel uppgav att de inte hade blivit trodda när de sökt vård för sin smärta. Det var framförallt smärtpatienter i de ”yngre” (18-59 år) åldersgrupperna som uppgav att blivit illa bemötta. Dock tyckte de flesta att de hade fått tillräcklig med information om vård, behandling och eventuell egenvård.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!