Tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant norske ungdommer
PDF

Nyckelord

ord1
seksuell debutalder ord2
tenåring ord3
eksternaliserende vansker ord4
internaliserende vansker ord5
SDQ

Abstract

Formålet med studien var å undersøke sammenhengen mellom tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant ungdom, målt ved Strengths and Difficulties Questionnaire. Studien inkluderer skoleelever i alderen 15-20 år (n=9356). Alder ved seksuell debut ble inndelt i tre grupper: ≤14 år, 15 år og ≥16 år, og sammenlignet med ungdom som ikke hadde debutert. Vi fant en sammenheng mellom lavere debutalder og høyere risiko for atferdsproblemer og hyperaktivitet. Risiko for atferdsproblemer var fire ganger høyere blant gutter og tre ganger høyere blant jenter som debuterte ≤14 år, sammenlignet med de som ikke hadde debutert. Tidlig seksuell debut ser derfor ut til å være del av en større profil av eksternaliserende vansker, og forebyggende tiltak bør særlig rettes mot disse ungdommene.

The aim of the study was to examine the association between early sexual debut and psychological distress among youth, using Strengths and Difficulties Questionnaire. This study includes students 15-20 years (n=9356). Sexual debut was divided into three groups: ≤14 years, 15 years and ≥16 years, and compared to those students who have not yet had a debut. An association between early sexual debut and high risk of conduct problems and hyperactivity was found. The risk of conduct problems was four times higher among boys and three times higher among girls who had their debut ≤14 years, compared to those who have not yet had a debut. Results suggest that early sexual debut falls into a pattern of antisocial behavior, and preventive interventions should therefore in particular be directed towards these young people. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.