Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn. Utvärdering av en implementeringsprocess
PDF

Nyckelord

Fysisk aktivitet
UV-exponering
hälsofrämjande
förskola
förskolebarn
SPRING

Abstract

I SCAMPER- och Kidscapestudierna har barns fysiska aktivitet och UV-exponering studerats i kombination. Prevalensen av övervikt och fetma bland barn är hög och incidensen av hudcancer ökar. Åtgärder i förskolemiljön når många. I Nynäshamns kommun pågick folkhälsoprojektet SPRING (Skugga, Pedagogik och Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) 2008-2011 som bygger på kriterier över hälsofrämjande förskolemiljö enligt studierna ovan.  Denna artikel utvärderar implementeringsprocessen av SPRING med kvalitativ och kvantitativ metod. Textmaterial bearbetades enligt etablerade analysmetoder. Kvantitativa data analyserades för att bedöma implementeringseffekten (yta, topografi, grönska integrerad i lek). Förskolemiljöerna uppgraderades utifrån kriterier för en bra utemiljö. Långsiktiga effekter återstår att se.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.