Förutsättningar för förskolepersonal att få en hälsofrämjande arbetsplats i utemiljön

Abstract

Arbetsmiljön i förskolor diskuteras oftast i termer av infektionsrisker och problem I rörelseorganen, och inomhusmiljön är den som oftast studerats. Men utemiljön har i allt högre grad erkänts som en viktig faktor när det gäller att stimulera hälsofrämjande beteenden, såsom det har visat sig vara fallet bland barn.  Kriterier för en bra arbetsmiljö utomhus diskuteras sällan. Brist på daglig fysisk aktivitet och överexponering för sol kan tillskrivas överviktsrelaterade sjukdomar och hudcancer. Data från 52 anställda som frivilligt deltog i en studie vid 9 förskolor där sambandet mellan utemiljöns kvalitet och barnens fysiska aktivitet och solexponering undersöktes används för att diskutera den fysiska utemiljöns potential att stimulera hälsofrämjande beteenden även hos personalen.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.