Att studera förskolebarns fysiska aktivitet
PDF

Nyckelord

hälsopromotion
förskole gård
utevistelse
aktivitetsmönster
utemiljö

Abstract

Förskolebarns fysiska aktivitet har en viktig hälsopromotiv effekt mot flera av våra välfärdssjukdomar. Därför är det av yttersta vikt att förskolemiljön stimulerar förskolebarnen till en hälsosam fysisk aktivitet. I Kidscape projektet studerade vi förskolebarns fysiska aktivitet under vistelsen på förskolan. Syftet var att hitta faktorer i skolgårdens utemiljö som påverkar barnens aktivitetsmönster. Aktivitetsmönstret studerades med både subjektiva (CARS och kvalitativ observation) och objektiva metoder (pedometri och accelerometri). Resultatet visade att förskolebarnens fysiska aktivitet var högre i förskolor med en bra skolgårdsmiljö. Slutsats: förskole gårdens utformning kan främja en hälsosam fysisk aktivitet hos förskolebarn.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.