Solskydd på förskolegårdar – vad kontrolleras vid miljö- och hälsoskyddskontorets tillsynsbesök? Ett exempel från en kommun
PDF

Nyckelord

utemiljö
barn
skyddsrond
förskola

Abstract

Hudcancerförebyggande interventionsprogram är ofta riktade till individer eller deras företrädare för att åstadkomma beteendeförändringar. Nu har dock kunskapen om utemiljöernas betydelse för till exempel barns solexponering börjat vinna terräng på en strukturell nivå. Ett exempel från en kommun visar hur solskydd integrerats i de obligatoriska skyddsronderna på kommunens förskolor, och hur bristfälligheter i utemiljön beträffande solskyddet resulterar i förelägganden för att avhjälpa dessa brister. I sina förelägganden hänvisar kommunen till forskning som stöder åtgärden. Med solskydd integrerad i skyddsronderna har ett betydande steg mot strukturella insatser för barnens solskydd tagits.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.