Sjukförsäkringen – ett decennium av förändring

Per Lytsy, Ann-Sophie Hansson, Ingrid Anderzén

Sammanfattning


Strax innan och efter millennieskiftet ökade belastningen på sjukförsäkringen kraftigt vilket föranledde flera initiativ för att förstå orsakerna och för att vända trenden. Myndigheter som SBU, Socialstyrelsen och Försäkringskassan har på olika sätt bidragit med kunskapsunderlag, nya riktlinjer och ändrat myndighetsutövande. Tillsammans med direkta politiska reformer har åtgärderna haft effekt. Ohälsotalet har snabbt vänt nedåt och väntas fortsätta ned det närmsta året som en följd av att fler människor utförsäkras från sjukförsäkringen. Om detta speglar en förbättrad hälsa är däremot mindre säkert.

Just before and a few years after the turn of the millennium the burden the health insurance significantly increased in Sweden. This led to several initiatives to understand the causes and to reverse the trends. Government organizations, such as The Scientific Assessment of Health Technology, The National Board of Health and Welfare and The Social Insurance Board all contributed in different ways by producing knowledge, new guidelines as well as by changing their exercise of authority. Together with political reforms these initiatives have been effective in reducing the number of people on medical expenses insurance. If the changes reflect a better public health is, however, uncertain.


Nyckelord


Sjukförsäkring; socialförsäkring; sjukskrivningsprocess; ohälsotal, rehabilitering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!