Temanummer 4, 2017

På ett förtjänstfullt sätt presenteras i nummer 4/2017 en kunskapsöversikt om barn som lever med risk för att fara illa. Kartläggningar för hur det ser ut i Sverige redovisas i översikten, men framför allt presenteras möjligheter att påverka risksituationer för barn. Översikten är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Syftet med projektet har varit att stärka stödet till barn som växt upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa och våld och ”målet är att alla barn och deras familjer får det stöd de behöver för ett tryggt samspel och goda relationer i familjen, en fungerande vardag och skolgång – så att barn får vara barn och så att problem inte förs vidare till nästa generation. Det är ett viktigt folkhälsoarbete”.

De tre myndigheterna har haft olika roller i projektet. Folkhälsomyndighetens roll har varit att utveckla kunskapen om stöd till barn i familjer där det finns missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Detta har gjorts genom fördelning av medel till 18 lokala projekt och detta temanummer redovisar erfarenheter från 11 av dessa projekt. Socialstyrelsen har fokuserat på att utveckla hållbara strukturer för stöd till barn och anhöriga inom hälso-och sjukvård, socialtjänst, skola och förskola. Fokus för SKL har varit barn i familjer med missbruk. Studier påvisar att mellan 8-17 procent av alla barn, beroende på hur man mäter, någon gång under uppväxten haft en förälder som behandlats för missbruk eller psykisk ohälsa i sluten eller öppen vård. En hälsoekonomisk analys beräknar samhällets merkostnad för denna grupp barn till 35 miljarder om året. En genomgående slutsats i forskningen, som redovisas i artiklar om möjligheter till förebyggande och stöd till barn och familjer, är att detta kräver mer utvecklingsarbete och är ett forskningsområde som behöver förstärkas så att fler barn som lever i risksituationer får det stöd som behövs.

Numret ligger öppet på vår webbsida. Alla artiklar kan läsas och laddas ner under fliken Arkiv.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!