Temanummer 3, 2016

Nya vetenskapliga framsteg kan uppnås genom samspel av olika vetenskapliga traditioner inom nya fält, vilka etablerats under senare år vid flera lärosäten i landet. Nummer 3 (2016) ger spännande exempel på detta, där medicin och humaniora kombineras med tio olika exempel. Genom dessa kombinationer kan man uppnå ny förståelse för ett forskningsobjekt. Definitionen av medicinsk humaniora anges som ett forskningsfält där målet är att ”undersöka och besinna det mänskliga på basis av kroppslighet, kultur, samhälle och historia”. Det är en definition där det ”mänskliga” är utgångspunkten för att förstå och studera ett antal analytiska termer. Studier av ovan slag kan bidra till att utveckla de enskilda ämnenas inomvetenskapliga diskussioner som t.ex. utveckling av teoretiska begrepp, undersöka nya empiriska fält och testa nya metoder. Det som förenar medicinsk humaniora i stort, och de artiklar som presenteras är de humanvetenskapliga studiernas inriktning på å ena sidan tolkning och förståelse av studieobjektet, och å andra sidan problematisering av och kritiska perspektiv på det. Den hermeneutiska tolkningsprocessen är en viktig del av det vetenskapliga arbetet, tillsammans med en i grunden konstruktivistisk syn på fenomen, och detta skiljer sig från vad man kan kalla medicinens ontologiska utgångspunkt i en förklaring av de fenomen som studeras.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!