Temanummer 2, 2013

Temanummer 2, 2013 handlar om socialt hållbar utveckling med fokus på empati, compassion och alturism. Temaredaktör för numret är Walter Osika.

 

Socialmedicinsk tidskrift (smt) i sin 90-nde årgång är fortsatt ett forum för svenska forskare att lyfta fram och diskutera olika samhällsvetenskapliga och socialmedicinska frågor - på svenska och primärt för en svensk läsarskara. Under 2013 gjordes 21 924 besök på hemsidan. Vi ser således ett fortsatt stort antal läsare på nätet, men antalet prenumeranter har minskat. Att tidskriften fortsatt kan ges ut är en effekt av ekonomiskt stöd från främst forskningsrådet FAS. Vi säljer även nummer i samband med publicering av nya nummer som avser täcka delar av trycknings och distributionskostnader. Men smt fungerar främst tack vare frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram. Det här innebär att smt blir till genom oegennyttigt arbete främst på fritiden hos en rad engagerade folkhälsoarbetare.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!