Perspektiv på arbete med usatthet

Gunnar Ågren

Sammanfattning


I artikeln diskuteras kunskapsbaserad solidaritetoch vikten av ett socialpsykiatriskt perspektiv på arbete gentemot utsatthet. En kunskapsbaserad solidaritet innebär att man inte nöjer sig med att tycka synd om människor i en utsatt situation utan också har en teori om vilka mekanismer i samhället som skapar utslagning, använder dem i sitt arbete men också kritiskt prövar om insatserna ger någon effekt. Den moderna hemlösdebatten kan sägas ta sin början under 1950- och 196 0-talen.. Det var en period med snabb ekonomisk utveckling och stora folkomflyttningar med en kraftig inflyttning till Stockholm och andra storstäder. Det var svårt att få bostad. Härbärgen och ungkarlshotell av dålig standard var överfulla. Det socialpsykiatriska perspektivet handlar om att psykiska problem och funktionshinder förvisso kan ha multipla, ofta samverkande orsaker men att de alltid utvecklas i samspel med det omgivande samhället. Avsaknad av ett socialpsykiatriskt perspektiv ofta på grundval av en ensidigt individualistisk eller biologisk syn på psykisk ohälsa, leder ofta till att de grupper som är socialt utsatta får sin situation ytterligareförsämrad och förmenas den mänskliga rättigheten till en god vård och bästa möjliga hälsa.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!