Bokrecensioner

Bokrecensioner i SMT

 

Vill du recensera en bok i SMT? Nedan finns en lista på de böcker och rapporter som finns tillgängliga på redaktionen. Meddela redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se vilken bok du är intresserad av så skickar vi boken till dig. Glöm inte att ange din adress. Utförlig information om hur recensionen ska skrivas hittar du här.

 

Påtvingat Liv - Sexuella övergrepp på ett utlandsadopterat barn och dess skadeverkningar
Författare: Taina Adolfsson
Förlag: BoD
2020


Våldets kön - kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser
Författare: Gabriella Nilsson, Inger Lövkrona
Förlag: Studentlitteratur
2015, 2020


Välfärdsstat i förändring - Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet
Författare: Mikael Nygård
Förlag: Studentlitteratur
2020


Ungdomars fritidsaktiviteter - Deltagande, möjligheter och konsekvenser
Författare: Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg, Anders Neergaard (red)
Förlag: Studentlitteratur
2020


Samtyckesdynamiker - sex, våldtäkt och gråzonen däremellan
Författare: Lena Gunnarsson
Förlag: Studentlitteratur
2020

 

Vanskligt och kort – Om våldshändelser bland unga på institution
Författare: David Wästerfors
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Upptäckt och stöd – Om barn till föräldrar med missbruksproblem
Författare: Karin Alexandersson, Elisabet Näsman
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Barns och ungas utsatthet
Författare: Björn Johansson, Åsa Källström (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Mellan röst och service – Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen
Författare: Håkan Johansson, Malin Arvidsson m.fl.
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Perspektiv på Barnkonventionen
Författare: Lina Ponnert, Anna Sonander (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Renässans förr socialpedagogik?
Författare: Elisabet Cedersund, Lisbeth Eriksson m.fl.
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Orkidéer och maskrosbarn – Hur alla barn kan blomstra
Författare: w. Thomas Boyce
Förlag: Volante
2019

 

Kurator inom hälso- och sjukvård
Författare: Annika Lundin, Inger Benkel m.fl.
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Barnets rättigheter – Helhetssyn i praktisk och systematisk tillämpning
Författare: Eva Segerström
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Rörelser, gränser och liv – Att lyssna till de unga som kom
Författare: Marcus Herz, Philip Lalander
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Kriminalitet som livsstil. 4.0
Författare: Gunnar Bergström
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Vetenskapligt medborgarskap
Linda Soneryd, Göran Sundqvist (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

För vems bästa? Samarbete mellan människobehandlande organisationer
Författare: Camilla Blomqvist
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Familjeterapi. En utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer
Författare: Ulrika Ernvik
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg
Författare: Maria Wolmesjö (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Det yttersta skyddsnätet. Om arbete med socialbidrag
Författare: Torbjörn Hjort (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Funktionshinderrätt för barn. Att leva som andra utifrån barnets bästa
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: Gleerups
2019

 

Cells in Culture, cells in suspense. Practices of cultural production in foetal cell research
Författare: Andréa Wiszmeg (Doctoral dissertation)
Förlag: Lund studies in arts and cultural sciences 21
2019

 

Familjen och livscykeln
Författare: Björn Wrangsjö och Ingegerd Wirtberg
Förlag: Studentlitteratur

2019

 

Theory for social work practice
Författare: Björn Blom, Stefan Morén

Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Ett professionellt landskap i förvandling
Författare: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G. Svensson (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Det professionella landskapets framväxt
Författare: Thomas Brante, Kerstin Svensson, Lennart G. Svensson (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019 

 

När samhället träder in. Barn, föräldrar och social barnavård
Författare: Gunvor Andersson, Ingrid Höjer, Marie Sallnäs, Yvonne Sjöblom (red)
Förlag: Studentlitteratur
2019

 

Arbete för livet. kvinnor berättar om svenskt 1900-tal
Författare: Gunilla Carlstedt, Annika Forssén
Förlag: Carlssons
2018

 

Arbetsgruppens psykologi
Författare: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors
Förlag: Natur och kultur
2018

 

Prostatan - det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
Författare: Maria Björkman (red)
Förlag: Nordic Academic Press
År: 2018


Interpreting the brain in society
Författare: Kristofer Hansson & Idvall (red)
Förlag: Arkiv
År: 2017

Rätten till rättvisa
Författare: Petra Hall och Lisa Pelling (red)
Förlag: Premiss
År: 2017


Psykiatrisk vård i hemmet – Ett tredje vårdalternativ under framväxt?
Författare: Mats Ekermo, Roland Svensson
Förlag: Mälardalen University Sweden
2017


Health Management
Författare: Lars Nordengren (red)
Förlag: Sanoma utbildning
År: 2017


Alkohol- och narkotikaproblem
Författare: Björn Johnson, Torkel Richert, Bengt Svensson
Förlag: Studentlitteratur
År: 2017


Introduktion till psykiatrirätt för vårdpersonal, socionomer och jurister
Författare: Lotta Vahlne Westerhäll
Förlag: Gleerups
År: 2017


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!