Vol 94, Nr 2 (2017)

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – SLUTSÅLD

Innehållsförteckning

Kultur – viktigt för folkhälsa och hälsofrämjande vård och omsorg PDF
Bo J.A. Haglund 103-105

Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Förord PDF
Olivia Wigzell, Iréne Nilsson Carlsson 106
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad varför och hur? PDF
Margareta Kristenson 107-115
Det goda mötet som stärker patienternas motståndskraft och hälsa PDF
Jörgen Herlofson, Sara Maripuu, Margareta Kristenson 116-125
Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården PDF
Josefin Wångdahl, Malena Lau, Pia Nordström, Anke Samulowitz, Lovisa Karlsson 126-135
Systematik och kompetensstöd för sjukdomsförebyggande insatser för patienter - fokus på levnadsvanor PDF
Margareta Kristenson, Lena Lundh, Anna Kiessling, Mattias Damberg 136-146
Samtal om tobak och kvalificerad rökavvänjning – sjukdomsförebyggande arbete i klinisk praxis PDF
Matz Larsson 147-155
Vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande PDF
Helle Wijk, Susanna Nordin 156-166
Kulturens betydelse för patientens hälsa PDF
Töres Theorell 167-176
Hälsofrämjande arbetsmiljö – en framgångsfaktor för god vård PDF
Marcus Strömgren, Lotta Dellve, Andrea Eriksson 177-185
Befolkningsuppdraget, exemplet hälsoundersökningar – först misstrott, nu evidensbaserat PDF
Margareta Norberg, Jesper Ekberg, Lars Weinehall, Hans Lingfors 186-198
Ett tandvårdsperspektiv på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet – exempel på kariesprevention från Västra Götaland PDF
Katharina Wretlind, Lars Gahnberg 199-208
Hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar utveckling PDF
Johan Hallberg 209-220
En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar? PDF
Göran Boëthius 221-225
Har vi råd att inte arbeta förebyggande? Hälsoekonomiska analyser som prioriteringsunderlag PDF
Inna Feldman, Pia Johansson, Lars Hagberg, Kjell Ola Engman 226-236
Att fråga patienten hur hen mår- ett sätt att lära och leda vårdens insatser mot hälsa PDF
Evalill Nilsson, Margareta Kristenson 237-244
Lärandeprocesser och kunskapsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård genom HFS-nätverket PDF
Mats Hellstrand, Sofia Dahlin 245-254
Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso- och sjukvård PDF
Ralph Harlid, Maria Bjerstam 255-260

Forskning och teori

”Fiolen blev min bästa medicin” PDF
Eva Clementi 264-265

Krönika

Hur mår rikemansbarnen egentligen? PDF
Bengt Starrin 266-288
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!