Evidens för diagnostik och behandling av ADHD – Om ett SBU-projekt

Lars Jacobsson

Sammanfattning


Abstract

Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknologi (SBU) har på regeringens uppdrag gått igenom det vetenskapliga stödet för diagnostik och behandling av ADHD. I artikeln beskrivs den arbetsmodell som SBU använder och några resultat. En brett sammansatt expertgrupp har gått igenom ett tusental artiklar och resultatet är entydigt - det vetenskapliga underlaget för såväl de diagnostiska metoder som de icke-farmakologiska behandlingsmetoder som används i Sverige. Detta behöver dock inte betyda att de inte skulle kunna vara av värde, bara att de inte är tillräckligt väl undersökta. Vad gäller behandling av barn och vuxna finns ett begränsat vetenskapligt stöd för korttidsbehandling med Metylfenidat och Atomoxetin. Det finns alltså ett stort behov av välgjorda studier av såväl diagnostiska instrument som icke-farmakologiska behandlingsmetoder samt långtidsstudier av farmakologisk behandling. Likaså saknas i stort sett studier av hälsoekonomiska aspekter och hur man bäst organiserar vård, behandling och stöd.

The Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU) has evaluated the scientific evidence for the diagnostic tools and the treatments of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (ADHD) used in Sweden. Thousands of articles have been studied and the result is obvious. There is generally a lack of good research on the diagnostic instruments used as well as regards the non-pharmacologic treatments as e.g. psychoeducative methods, psychotherapy, diets and vitamins .This does not however mean that these methods might not be useful, only that they are not sufficiently evaluated. There is evidence for short term treatment with Metylphenidate and Atomoxetin of children and adults but a lack of longterm follow-up studies. There is also a lack of studies on health economy and how to best organize care and treatment.


Nyckelord


ADHD; evidens; diagnostik; behandling; SBU

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!