”Landstingsjämförelse av ASiH verksamhet i Sverige”

Arne Björnberg

Sammanfattning


I Svenskt ASiH-index 2011 jämfördes hur väl – eller illa – landstingen sköter sitt uppdrag att vårda svårt sjuka människor och att lindra deras lidanden, under lång tid för somliga, för andra under en kort tid innan de dör.

Svenskt ASiH-index 2011 mäter landstingens prestationer på 32 indikatorer grupperade i 3 olika delgrenar. Data har kompilerats från olika källor, däribland Palliativregistret och även egen e-mail-enkät samt telefonintervjuer med verksamhetsföreträdare. Resultaten på varje indikator har poängsatts på skalan Röd/Gul/Grön med hänsyn tagen till datafördelningen på respektive indikator, och delgrenarna har givits vikter så att ett landsting med Grön på alla indikatorer skulle få 100 poäng.

Stockholm och Östergötland toppade indexet med 85 poäng av 100 möjliga, huvudsakligen beroende på en jämn och hög nivå i indexets tre delgrenar.

På delad bronsplats återfanns två landsting med påtagliga inslag av glesbygd: Dalarna och Västerbotten på 79 poäng.

Den fullständiga rapporten om ASiH-Index 2011 finns fritt tillgänglig på: http://www.healthpowerhouse.se/files/Rapport%20ASiH-index%20110413%20%282%29.pdf .


Nyckelord


Avancerad Hemsjukvård, Palliativ vård, sjukvårdsindex, landstingsjämförelser, Health Consumer Powerhouse

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!