Det första Magisterprogrammet i försäkringsmedicin - Nu har vi ett gäng försäkringsmedicinska pionjärer!

Kristina Alexanderson

Sammanfattning


Sjukfrånvaro är en mycket vanlig ordination i svensk sjukvård och skall, som annan vård och behandling, baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utbildningen i försäkringsmedicin, dit sjukskrivningsaspekter hör, har tidigare varit mycket knapp i Sverige. Detta är en anledning till att Karolinska Institutet, med finansiellt stöd av Försäkringskassan, startat ett magisterprogram i försäkringsmedicin för läkare. Utbildningen har varit tvärvetenskaplig med teoretiska och praktiska moment för att främja kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom området. Kurserna har berört vetenskapliga aspekter, lagar och regler, praxis, bedömningar och en magisteruppsats. Specialister från hela landet har deltagit i utbildningen som omfattat 60 högskolepoäng och gått på halvtid över två år. Behovet av försäkringsmedicinsk kompetens är stort och vårt lands första försäkringsmedicinska magistrar har många uppgifter framför sig.

Sickness absence is a common recommendation in Swedish health care. As all other health care, sickness certification is to be based in scientific evidence and clinical experience. Sickness certification is one aspect of Insurance Medicine. Academic training in insurance medicine has previously been very limited in Sweden which is one reason for why we initiated a master program for physicians in insurance medicine. It started 2007, as a two-year course running for halftime; 60 ECTs. Specialists from all Sweden participated in the five different courses, covering scientific aspects, law, practice, assessments, and a master thesis. The goals have involved knowledge, skills, and attitudes regarding insurance medicine. The program has been very successful.


Nyckelord


försäkringsmedicin; sjukskrivning; läkare; utbildning; magisterprogram

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!