Att samskapa en god vård genom goda vårdrelationer för patienter i specialiserad palliativ hemsjukvård

Elisabeth Bergdahl

Sammanfattning


I artikeln diskuterar jag resultatet av mitt avhandlingsarbete som, bland annat, är baserat på intervjuer och observationer av svårt sjuka patienter, närstående och sjuksköterskor inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Syftet med avhandlingen var att undersöka hur goda vårdrelationer skapas. Tre förmågor hos expertsjuksköterskor framkom som centrala för att kunna skapa goda vårdrelationer, perceptivitet, kunskap och viljan att göra gott. Externa omständigheter, som regler i en organisation, kan inverka hindrande på sjuksköterskors perceptiva förmåga och möjlighet att skapa goda relationer till döende patienter. Det framkom att god palliativ vård samskapas samtidigt som goda vårdrelationer utvecklas. Goda vårdrelationer formades genom ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan sjuksköterska, patient och närstående där också möjligheter för patienter att nå vitala mål skapades trots svår sjukdom.


Nyckelord


Perception, Specialiserad palliativ hemsjukvård, Samskapa, Goda vårdrelationer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!