Ny modell för palliativ verksamhet – integrerad hjärtsvikts- och palliativ vård i hemmet

Margareta Brännström, Kurt Boman

Sammanfattning


Bakgrund: Prognosen vid hjärtsvikt är dålig och sjukdomsförloppet ofta långdraget utan någon tydlig brytpunkt när sjukdomen går över i ett sent palliativt skede. Målet med projektet är att utveckla, implementera och utvärdera en modell som integrerar hjärtsvikt- och specialiserad palliativ hemsjukvård till patienter med svår hjärtsvikt.

Syfte: Det primära syftet är att studera effekter av interventionen på patienters symtomlindring, livskvalitet, aktiviteter i dagligt liv och behov av sjukhusvård i jämförelse med sedvanlig vård och behandling.

Metod: Prospektiv randomiserad kontrollerad studie med öppen evaluering (PROBE-design). Patienter (n=72) optimalt behandlade enligt ansvarig läkare, randomiseras till interventions- eller kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen vårdas enligt modellen under 6 månader. Kontrollgruppen följs upp på sedvanligt sätt. Datainsamling sker via enkäter, blodprover och intervjuer. Data kommer att analyseras med beskrivande och jämförande statistik samt med kvalitativ innehållsanalys. En hälsoekonomisk analys planeras.Nyckelord


Palliativ vård; Hjärtsvikt;randomiserad kontrollerad studie

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!