Ledarskap, teamsamverkan och upplevelse av mening inom palliativ vård

Gunilla Johansson, Christer Sandahl, Birgitta Andershed

Sammanfattning


Artikeln beskriver vad som karaktäriserade det goda arbetsklimatet vid en palliativ enhet och vilken betydelse ledarskapet hade. Slutsatserna bygger på analyser av formella dokument, resultat från en enkät och från gruppintervjuer med sjuksköterskor och chefer. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det faktum att deltagarna upplevde att de lyckades nå visionen om en god palliativ vård, det vill säga måluppfyllelsen i sig, var den faktor man ansåg hade störst betydelse för den goda arbetsmiljön. Bidragande faktorer var kongruens i ledarskapet, en mogen och väl fungerande grupp, adekvata organisatoriska strukturer och resurser samt en upplevelse av delad meningsfullhet.


Nyckelord


palliativ vård, ledarskap, grupputveckling, arbetsmiljö, kvalitativ

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!