Utanförskap och försörjningsstöd vid ohälsa försämrar återhämtning visar en explorativ intervjustudie med nyanlända flyktingar i Södertälje

Solvig Ekblad, Maria Asplund, Christina Hägglöf

Sammanfattning


Syftet var att undersöka hur nyanlända flyktingar som överförts från etableringen på lokala arbetsförmedlingen till kommunens försörjningsstöd upplever sin hälsa, vårdsituation, och möjligheter till sysselsättning. Intervjuerna avslutades vid mättnad. Den kvalitativa innehållsanalysen av de sex intervjuerna speglar levnadsbetingelser som ensam, sjuk, saknar vård och socialt nätverk. De erfar både fysisk och psykisk ohälsa och utanförskap. De anser att Sverige är ett medmänskligt land men de har bristande kontakt med svenskar. Det socialmedicinska perspektivet att skapa återhämtning för nyanlända upplevs inte hos de intervjuade som är beroende av försörjningsstöd. Det behövs ett individualiserat mottagande uppbyggt på en lokal plattformssamverkan och kvalitetssäkring. Ett samhälle med trygghet och säkerhet skapar förutsättningar för ett ”vi-tänkande” där nyanlända ses som resurser och delaktiga i samhället.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!