Stigma vid psykisk sjukdom - vad betyder svaren på attitydfrågor

Johannes Larsson, Mikael Sandlund

Sammanfattning


Stereotypier, fördomar och diskriminering är grundpelare i den moderna stigmadefinitionen. Studier har visat att det sker en stigmatisering av personer med psykisk sjukdom. Vår studie syftade till att utforska relationen mellan de attitydbilder som postenkäter ger och den som ges vid intervjuer. En slumpvis utvald grupp fick svara på enkäter och sedan intervjuas. I enkäterna besvarades de positivt betonade påståendena runt kunskapsfrågor och generositet instämmande, och de negativt betonade avståndstagande. Intervjuerna gav liknande svar, men med betoning på orsaker till dessa attityder. De svarande hade egen erfarenhet av personer med psykisk sjukdom. Resultatet visar att attitydbilden överensstämmer mellan metoderna. Intervjuer ger möjliga förklaringar till attityderna. En positiv relation likt vänskap uppväger de negativa förställningarna förenade med psykisk sjukdom.


Nyckelord


mental ohälsa; kvalitativ forskning; diskriminering; befolkningsattityd; utvärdering av instrument

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!