Hur Storbritanniens regering förordar natur i hälsohänseende och exempel på hur detta implementeras

William Bird

Sammanfattning


Storbritannien ledde den industriella revolutionen vilket spelade en avgörande roll för hur människor successivt kom att alieneras från naturen. Två större parlamentariska lagförändringar under 1800- och 1900-talet var nödvändiga för att bromsa hälsovådliga föroreningar av vatten- och luftmiljön. Trots stigande siffror för förväntad överlevnad och en välutvecklad sjukvård orsakar kroniska livsstilssjukdomar redan mer dödsfall än alla andra orsaker gemensamt. Detta förväntas ha ett negativt inflytande på förväntad överlevnad i framtiden. Sociala ojämlikheter i hälsa förefaller vara en viktig riskfaktor och som ökar den kroniska stressen särskilt hos de sämst beställda. Kontakt med natur och grönområden har visat sig kunna påverka och förhindra denna kroniska stress. Denna artikel beskriver hur Storbritanniens regering har förändrat sin politik under de senaste 10 åren i riktning mot att införliva naturtillgång i folkhälsofrågor. Tre olika brittiska hälsoprogram används för att illustrera hur människor kan motiveras att återskapa en relation till naturen inom hälsovård och företag.

The UK led the Industrial Revolution that had a major impact in disconnecting people from nature. Two major acts of parliament in the 19th and 20th century were required to halt the contamination of water and air. However despite rising life expectancy and improvement in healthcare the rise in chronic disease is already causing more deaths than all other causes combined. This is likely to have a major negative impact on life expectancy in the future. Health inequalities appear to be major driver for ill health possibly by increasing chronic stress particularly amongst the poor. Contact with nature has been shown to offset this chronic stress. This paper explains how the UK Government have changed their policies in the past 10 years to embrace nature as a public health issue. Three UK schemes are then used to illustrate how people can be encouraged to reconnect with nature in communities healthcare and amongst employers.A complete English language version of this paper is found at pp. 296-304, see here

Nyckelord


Natur; hälsoojämlikheter; inaktivitet; Storbritanniens regering; Folkhälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!