Socialt kapital och självrapporterad hälsa- en undersökning av samband med longitudinella analyser och flernivåanalyser

Giuseppe Nicola Giordano, Martin Lindström

Sammanfattning


Sedan 1990-talet har sambanden mellan socialt kapital i form av sociala nätverk, reciprocitet och generaliserad tillit och hälsa studerats internationellt. De flesta studier har dock varit tvärsnittsstudier, vilket försvårar undersökning av orsakssamband. De sociala kontexter som undersökts i flernivåanalyser har ofta varit geografiska områden. Nästan inga studier har använt familjedesign. British Household Panel Survey (BHPS) i Storbritannien består av paneldata från 2000, 2003, 2005, 2007 och 2008 i en vuxen befolkning samplad på hushåll. Resultaten visar att sociala nätverk, reciprocitet och tillit har samband med självrapporterad hälsa (SRH), men att sambanden är mest konsistenta för tillit. Tillit på hushållsnivå förklarar betydligt mer av variationen i SRH än område. Analys av gemensam miljö ("shared environment") minskar sambandet mellan tillit och SRH.


Nyckelord


Socialt kapital, tillit, reciprocitet, sociala nätverk, självrapporterad hälsa

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!