Från metafor till mätning: en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter

Maria Bäck

Sammanfattning


Från att ha utgjort ett förhållandevis enkelt idéutkast har teorin om det sociala kapitalet fått ökad betydelse inom flera olika forskningsområden. Dessvärre har forskarna inte lyckats uppnå konsensus beträffande definition, operationalisering eller mätning. Detta har gjort olika forskningresultat ojämförbara samt ökat ifrågasättandet av begreppets användbarhet. Denna artikel beskriver det sociala kapitalet ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Målet är att redogöra för teoriutvecklingen, att ge en översikt om det sociala kapitalets viktigaste beståndsdelar, d.v.s. socialt förtroende och deltagande i sociala nätverk, samt att diskutera operationaliseringen av dessa. Eftersom det sannolikt finns inbördes kausala samband mellan komponenterna vill författaren framhäva betydelsen av att beskriva det sociala kapitalet som en metafor och att analysera det sociala kapitalets beståndsdelar och deras effekter var för sig.


Nyckelord


socialt kapital; teoriutveckling; operationalisering; enkätstudier

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!