Variationer i kostnader för specialiserad sjukvård och dess bestämningsfaktorer

Linnea Eidrup Dahlberg, Sophia Wetterblad, Krister Järbrink

Sammanfattning


I denna studie ställs skillnader i kostnader för specialistsjukvård i relation till demografiska, socioekonomiska och hälsorelaterade faktorer. Resultaten visar att en hög medelinkomst i kommunen indikerar ökade kostnader för somatisk specialistsjukvård. I kontrast innebär en högre andel socialt isolerade en lägre kostnad. Befolkningstäthet framkommer som en stark förklaringsfaktor för kostnaderna för privat- och utomlänsvård. Låg utbildningsnivå, samt andelen kvinnor i kommunen är positivt korrelerade till högre kostnader för psykiatrisk specialistsjukvård. Analysen visar att medelinkomst generellt sett är av störst betydelse för variationen i totala kostnader för specialistvård mellan kommunerna i Västra Götalandsregionen. Anmärkningsvärt är att varken det faktiska hälsotillståndet i kommunen eller avståndet till vård framkommer som starka förklaringsfaktorer för variationen i kostnader för specialistsjukvård mellan kommuner i Västra Götaland.


Nyckelord


specialistsjukvård, demografi, socioekonomi, hälsa, kostnader

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!