Socialt kapital och hälsa - förklaringsmodeller och implikationer för hälsofrämjande interventioner

Malin Eriksson

Sammanfattning


Socialt kapital handlar om värdet av att ingå i sociala nätverk, och de positiva effekter detta kan ha både individer och hela samhällen. Trots omfattande forskning kvarstår många frågor, inte minst behövs kunskap om vilka implikationer detta kan ha för hälsofrämjande interventioner. Syftet med denna artikel är att ge en kort översikt om sambanden mellan socialt kapital och hälsa, och att belysa möjliga förklaringsmodeller för dessa samband. Vidare avser jag lyfta fram områden där denna kunskap kan ha implikationer för hälsofrämjande interventioner. Genomgången visar att socialt kapital kan bidra med kunskap om hur sociala nätverksinterventioner bäst bör utformas samt för att generera ny kunskap om vad som karaktäriserar en hälsofrämjande miljö. Socialt kapital kan användas som ett ”teoretiskt verktyg” för hälsofrämjande insatser, men kräver en medvetenhet om människors ojämlika förutsättningar att få tillgång till sociala nätverk.


Nyckelord


Socialt kapital; sociala nätverk; lokalt utvecklingsarbete; hälsofrämjande insatser; hälsofrämjande miljöer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!