Olika villkor - olika hälsa

Achraf Daryani, Katarina Löthberg, Inna Feldman, Ragnar Westerling

Sammanfattning


En god bild av befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor behövs för att anpassa utvecklingen av hälso- och sjukvård samt kommunal service till framtida behov hos befolkningen med utländska rötter. Föreliggande studie gjordes i september-december 2007 bland samtliga irakier som folkbokförts i Malmö under perioden januari 2005 till och med juni 2007.

Ett syfte med denna studie har varit att dels ge en bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget hos en grupp nyanlända irakier folkbokförda i Malmö, dels att beskriva hur undersökningsgruppens förhållanden skiljer sig från befolkningen i riket. Studien har visat att det finns stora olikheter i hälsa mellan undersökningsgruppen och befolkningen i riket, men också likheter i det hänseende att det är samma välkända faktorer som påverkar hälsan. Dessa faktorer är kön, ålder, utbildning, ekonomi, livsvillkor och levnadsvanor.


Nyckelord


Hälsoläget; livsvillkor; levnadsvanor; Irakier i Malmö

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!