Vårdprofessionen måste säga ifrån!

Jan Halldin

Sammanfattning


Sedan slutet av 1980-talet har marknadsekonomin och de ekonomiska styrmodellerna allt mer gjort sig gällande i sjukvården i Sverige. Det har skett stora neddragningar inom slutenvården och under senare år har också olika vårdvalsmodeller införts. Allt större delar av vården har privatiserats med vinstintressen som främsta drivkraft. Vården har därigenom fragmentiserats vilket främst drabbat de mest utsatta grupperna. För att bevaka och stödja dessa grupper föreslås inrättandet av socialläkarteam i vissa utsatta områden. I det som nu sker i vården upplever artikelförfattaren en tystnad från vårdprofessionens sida och diskuterar olika orsaker härtill samt uppmanar bland annat läkarna att i högre grad än idag säga ifrån.

Nyckelord


ekonomiska styrmodeller; sjukvården i Sverige; slutenvård; privatiseringar; vårdval; hemlöshet; socialläkarmottagningar; sjukvårdsdebatt

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!