Groruddalssatsningen i Oslo kommune - en helsepolitisk analyse

Silje Skagen

Sammanfattning


Bakgrunn: Kartlegging viser at bydeler i Groruddalen og indre øst i Oslo kommer dårligst ut når det gjelder levekår i Norge. Groruddalssatsningen er et politisk tiltak for å redusere disse ulikhetene. Artikkelen prøver å illustruere hvordan man kan utføre en helsepolitisk analyse av et viktig tiltak i satsningen. Metode: Materialet inneholder sentrale beslutninger på ulike politiske nivå, samt evalueringer av Groruddalssatsningen. Et helsepolitisk verktøy "the health policy triangle" inspirert av Buse, Mays og Walt har blitt benyttet i data analysen. Resultater: Analysen avdekker at manglende organisering, økonomi og tverrsektorielt samarbeid legger en demper på implementeringsarbeidet. Konklusjon: Politikk er et felt hvor ulike faktorer har stor innvirkning på hverandre. En helsepolitisk analyse kan sette søkelys på disse og gi en større forståelse av et slikt komplekst samspill.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!